Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Năm 2022, UBND huyện Núi Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực.

 Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với các nội dung gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; công tác chỉ đạo điều hành.

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính ở huyện có những chuyển biến tích cực, hoàn thành tất cả nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch đầu năm. 

Về cải cách thể chế: trong năm 2022, huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp.

Về cải cách hành chính và cơ chế một cửa:  Thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thể để triển khai thực hiện và niêm yết đảm bảo quy định. Hiện nay, Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND được thực hiện tại Bộ phận một cửa là 261 và được thực hiện ở mức dịch vụ công là mức 3; đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 114 thủ tục được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã là 114. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được trang bị đầy đủ, hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại huyện và cấp xã được niêm yết công khai tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử theo quy định

Về Cải cách tổ chức bộ máy: UBND huyện Núi Thành đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; Cải cách công vụ được thực hiện thường xuyên, cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật; Về cải cách tài chính công: UBND huyện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017.

Huyện đã từng bước xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu công việc và truy cập thông tin, dữ liệu. Hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn đã được trang bị máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện và hơn 95% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn được bố trí máy tính để phục vụ công việc. Huyện đã triển khai Hội nghị truyền hình đến các xã, thị trấn, kết nối liên thông từ trung ương đến từng địa phương, do đó đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng Chính quyền số và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở huyện còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền cho cải cách hành chính sâu rộng, mạnh mẽ, nguồn lực cho công tác này còn hạn chế, Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

          Trong thời gian đến, huyện Núi Thành tiếp tục triển khai sâu rộng công tác cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. 

 

 

 

 

 

Tin liên quan