Xây dựng chính quyền số, mang lại lợi ích cho người dân

Chính quyền số là hoạt động của chính quyền dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin.

 

Tất cả hoạt động của các cơ quan ở các cấp sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để vận hành, giúp giảm thiểu chi phí, tăng phần tương tác hoặc cung ứng dịch vụ theo hình thức trực tuyến nhanh nhạy hơn. Huyện đang từng bước xây dựng và phát triển chính quyền số nhằm tận dụng những bước tiến của công nghệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để xây dựng, phát triển chính quyền số, ngày 22/12/2021, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Núi Thành, giai đoạn 2022 – 2025, qua đó tập trung vào các nhóm nội dung: Đầu tư hạ tầng CNTT, xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh huyện, Triển khai các nền tảng, dữ liệu thực hiện chuyển đổi số, hình thành đô thị thông minh, Thực hiện chuyển đổi số cấp xã, Triển khai các phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung, Triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm độc hại, trang bị phần mềm bản quyền đảm bảo an toàn thông tin, Xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về chính quyền điện tử, đô thị thông minh, Phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó các nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh, quốc gia đã được xây dựng và đưa vào hoạt động. Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục sử dụng hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh như: hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống thông tin báo cáo từ xã đến huyện, tỉnh, trung ương… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến tỉnh, huyện tới cấp xã.

Chỉ tính riêng hệ thống truyền hình trực tuyến của huyện đã được đầu tư với  21 điểm cầu, kết nối các điểm cầu từ Trung ương đến cấp huyện, cấp huyện, cấp xã phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của huyện. Nhiều cuộc họp, chỉ đạo các nhiệm vụ của trung ương, tỉnh, huyện được thực hiện bằng trực tuyến đến các xã, thị trấn đã góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Trong năm 2022, hơn 90% số văn bản được sử lý liên thông trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (trừ văn bản mật và một số loại văn bán khác theo quy định của pháp luật). Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 99%, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 1% (không bao gồm các văn bản mật). Nhiều chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ đã được cấp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, các đơn vị thường xuyên sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; tỷ lệ cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước của huyện được cấp tài khoản thư điện tử chính thức đạt 98% và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Đến nay, huyện Núi Thành có 236 thủ tục hành chính được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia với mức độ 4. 

Bên cạnh những hành động để thực hiện chuyển đổi số thì việc tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức và người dân cũng rất quan trọng.  Thể hiện ở việc, các cơ quan, đơn vị đều tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, khoảng cách giữa chính quyền với người dân ngày càng được rút ngắn.

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan, đơn vị, tạo lập cơ sở dữ liệu số đã đổi mới hoàn toàn hoạt động của bộ máy chính quyền, tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí. Mọi hoạt động của chính quyền đang hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

 

 

Tin liên quan