“Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

  Qua 10 năm triển khai thực hiện, Phong trào thi đua “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

 

        Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. 

Phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Đối với cấp xã, giai đoạn 2023 - 2024: 15/15 xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng chuẩn để đạt chuẩn 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phấn đấu cuối năm 2025 có ít nhất 07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với thôn, đến năm 2025, toàn huyện có thêm 30 thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tiếp tục duy trì, nâng chuẩn 16 thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước để đạt chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Đối với huyện, giai đoạn 2023 - 2024 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Kế hoạch yêu cầu, việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của huyện và hoạt động của cụm, khối thi đua giai đoạn 2021 - 2025; đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ huyện đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn; gắn Phong trào thi đua với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện, các tầng lớp Nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, của tỉnh, huyện cũng như toàn xã hội. Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các thôn, xã, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. Đến năm 2023 tiến hành sơ kết, năm 2025 tiến hành tổng kết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua trong giai đoạn mới với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo đúng tiến độ. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Phong trào thi đua bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua. 

                                                                                             

Tin liên quan