Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Núi Thành

  Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, trong đó lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2022 trên địa bàn huyện là theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính.

 

         Trong năm 2022, triển khai 06 cuộc thanh tra; trong đó: Đã ban hành kết luận thanh tra 04 cuộc, 01 cuộc dự thảo kết luận thanh tra trình Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 01 cuộc kết thúc thanh tra tại đơn vị. Việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm thực hiện. Toàn huyện đã tiếp nhận 1.351 đơn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước (cấp huyện 670 đơn, cấp xã 681 đơn). Trong đó: Đơn khiếu nại 160 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý và thuộc thẩm quyền 139 đơn/139 vụ việc; tố cáo 03 đơn, đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết 02 đơn/02 vụ việc; phản ánh, 3 kiến nghị và khác 1.188 đơn, đủ điều kiện xử lý và thuộc thẩm quyền 951 đơn/951 vụ việc. Đặc biệt, trong năm 2022 trên địa bàn huyện không có phát sinh yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại trong phạm vi quản lý.

          Việc tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức tăng lên, số vụ vi phạm pháp luật giảm. Cụ thể: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Xảy ra 44 vụ (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2021).  Tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế - chức vụ - môi trường: phát hiện và tiếp nhận 69 vụ/76 đối tượng (tăng 01 vụ và 06 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021). Tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 48 vụ/83 đối tượng (giảm 15 vụ/39 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021). Tệ nạn cờ bạc, mại dâm: Mại dâm: bắt 02 vụ/04 đối tượng về hành vi mua bán dâm (tăng 02 vụ/04 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021); đánh bạc: phát hiện 65/277 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc (giảm 14 vụ/ 59 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021).

 Ngoài ra, công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cũng được chú trọng. Trong năm 2022, kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính  đối với 05 xã, thị trấn: Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Thạnh, Thị trấn Núi Thành, Tam Hòa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn còn có những hạn chế. Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

 

          

Tin liên quan