Kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn 9 tháng đầu năm

  Thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng các cơ quan, đơn vị lồng ghép những nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hội nghị, tập huấn, các chương trình học tập về lý luận chính trị, nghị quyết…

 

        .Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

          Bên cạnh đó, việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân
sách nhà nước; công quỹ, tài sản công; quy hoạch, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác cũng được triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo từng bước tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên tùy tiện, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường.

          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến tháng 9 năm 2022 là: 15.614.055 triệu đồng, đạt 102,83% so với dự toán tỉnh giao, đạt 102,78% so với dự toán huyện giao và tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất 58.175 triệu đồng, số thu hoạt động xuất nhập khẩu 5.094.365 triệu đồng thì tổng thu NSNN trên địa bàn là 10.461.516 triệu đồng, đạt 97,84% so với dự toán tỉnh giao, đạt 97,77% so với dự toán huyện giao và tăng 52,62% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến tháng 9 năm 2022: 769.463 triệu đồng, đạt 97,64% so với dự toán tỉnh giao, đạt 97,16% so với dự toán huyện giao, tăng 15,44% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi ngân sách cấp huyện đạt 95,33% so với dự toán huyện giao; Chi ngân sách cấp xã đạt 105,87% so với dự toán huyện giao.

          Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2022 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc sử dụng kinh phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, xăng dầu, thông tin truyền thông, điện, nước.... theo các văn bản quy định. Chỉ đạo Kho bạc nhà nước thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN, đã kiên quyết từ chối thanh toán những khoản chi không hợp lý và không đúng chế độ, đồng thời tăng cường quản lý tiền mặt chặt chẽ theo Thông tư 33/2006/TT-BTC; tổ chức thực hiện tốt việc không dùng công quỹ làm quà biếu và tiếp khách sai quy định. Việc trang bị mua sắm tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị đều được thực hiện đúng quy định và bảo đảm đúng theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

 

          

          

Tin liên quan