Huyện Núi Thành và công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Tính đến 31/10/2022, trên địa bàn huyện Núi Thành không phát sinh trường hợp nào có yêu cầu bồi thường nhà nước.

 

 Tuy nhiên, UBND huyện luôn xác định công tác quản lý về bồi thường nhà nước là nhiệm vụ quan trọng nên đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm và công tác thực thi pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phạm vi rộng… Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp thì công tác này giao cho Sở Tư pháp mà chưa quy định cho Phòng Tư pháp cấp huyện nên gặp khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, huyện Huyện Núi Thành đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công bồi thường nhà nước năm 2023 cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Hai là, Hướng dẫn cơ quan, địa phương có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường.

Ba là, Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường. 

Bốn là, Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường. 

Năm là, Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Sáu là, Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả khi có vụ việc xảy ra

Bảy là,  Rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường nhà nước. 

Tám là, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chín là, Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó chú trọng việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bồi thường và tình hình chấp hành pháp luật về bồi thường nhà nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.                   

Đồng thời, huyện Núi Thành cũng đề nghị Sở Tư pháp tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường của Nhà nước.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Tin liên quan