Những kết quả đạt được trong công tác bình đẳng giới ở huyện Núi Thành

Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2351/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020 với mục tiêu Đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

 

 Những năm qua,  nhiều mục tiêu về bình đẳng giới đã và đang được triển khai đồng bộ, mang lại những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, từng gia đình cũng như toàn xã hội. Sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ngày càng cao, giúp  từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ giới tham gia các cấp ủy Đảng khóa sau đã tăng hơn khóa trước. Theo báo cáo số của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Núi Thành trong năm 2021, tỷ lệ nữ giới tham gia các hoạt động chính trị, Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng, từng bước giảm dần khoản cách về giới trong lĩnh vực chính trị, nữ tham gia HĐND cấp huyện đạt 32,35% (tăng 7,35% so với giai đoạn 2016-2020), cấp xã 115/417 tỷ lệ 27,58% (tăng 2,78% so với cùng kỳ giai đoạn trước); phụ nữ chiếm hơn 50% trong tổng lực lượng lao động đang hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện; tỷ lệ nữ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trên các lĩnh vực (cao đẳng, đại học và trên đại học) đạt trên 50%; tỷ lệ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế đạt 100%. Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào việc làm ra của cải vật chất cho xã hội; Khoảng cách giới trong các bậc học phổ thông của nữ ngày càng được thu hẹp và có chiều hướng tăng so với nam giới. Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đã có những đổi mới, cải tiến về nội dung, thu hút lực lượng đông đảo nữ tham gia …

Với những kết quả đạt được, ngày 03/3/2021, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ban hành cùng Nghị quyết số 28/NQ-CP. Theo đó, trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2021, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Đó cũng là cơ sở để huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

 

 

Tin liên quan