Những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp năm 2022

Mặc dù được sự quan tâm của các cấp, các ngành ở tỉnh, ở huyện nhưng do tình hình thời tiết có nhiều bất lợi với ngành nông nghiệp nên trong năm 2022 sản lượng thu hoạch của các loại cây nông nghiệp đều giảm.

 

 Ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, tình hình tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá bán giảm, giá nhiên liệu, vật tư nông nghiệp tăng đột biến, chi phí đầu tư cao, hiệu quả kinh tế thấp, khiến tình trạng suy giảm thâm canh trong sản xuất, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, không sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 10.137 ha, đạt 81,1% so với kế hoạch, bằng 97,94 % so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 7.105 ha, đạt 87,75% kế hoạch, bằng 98,47% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 37.820 tấn, đạt 90,05% kế hoạch, giảm 10,41% so với cùng kỳ.

Tổng đàn chăn nuôi ổn định. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Công tác phòng bệnh, chống dịch được triển khai thường xuyên. Tổng đàn gia súc (trâu, bò, dê, lợn) ổn định so với cùng kỳ năm 2021: tổng đàn gia súc 40.271 con (trong đó: trâu: 6.880 con; bò: 9.940 con; lợn: 23.451 con). Tổng đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) ổn định: 560.000 con (trong đó: gà: 500.000 con; vịt: 60.000 con).

 Ngành thủy sản tiếp tục đạt sản lượng lớn. Năng lực tàu thuyền khai thác thủy sản liên tục được nâng cao, duy trì sản lượng khai thác xa bờ. Toàn huyện có 1.930 chiếc tàu cá gắn máy tăng 7 chiếc so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, đóng mới 8 chiếc, chìm tàu 01 chiếc), với tổng công suất là 228.224 cv, tăng 8.869 cv (trong đó cải hoán tăng 3.000 cv/10 chiếc, đóng mới 5.868 cv) so với cùng kỳ, nhưng chỉ có 430 chiếc tàu cá có công suất từ 90 cv đến 1.070 cv. Trong số tàu cá có công suất từ 90 cv trở lên chỉ có 336 chiếc
đăng ký hoạt động thường xuyên trên các vùng biển xa.Sản lượng khai thác đạt 6.675/46.125 tấn, đạt 100,05% so cùng kỳ và 100,27% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác chủ yếu là các đội tàu khai thác xa bờ như câu mực xà, chụp mực,… Nuôi trồng thủy sản đạt sản lượng cao. Diện tích thả nuôi đạt 1.200 ha, bằng 85,71% so cùng kỳ và bằng 100% so với kế hoạch; trong đó: trong đó: Nuôi tôm chân trắng 1.000 ha (nuôi lót bạt: 350 ha, tôm sú 100 ha, thủy đặc sản 100 ha). Sản lượng nuôi trồng đạt 7.235 tấn /7.000 tấn, đạt 103,34% kế hoạch năm.

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai các Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; kinh tế thủy sản trên địa bàn huyện. Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Tiếp tục đầu tư để từng bước đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. Phát triển sản phẩm chủ lực của huyện. Áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất. Xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Phát triển sản phẩm OCOP, phát huy lợi thế của từng địa  phương. Nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Chuyển đổi có hiệu quả các diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, sản xuất kém hiệu quả. Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

 

 

 

 

Tin liên quan