Quảng Nam phân bổ hơn 44 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2942/QĐ-UBND Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,

Theo đó bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, số tiền: 44.530.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung năm 2022, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó: Bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, số tiền: 43.828.000.000 đồng, để thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Điều chỉnh nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT số tiền: 702.000.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách tỉnh năm 2022 sang nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong đó huyện Núi Thành được 2.980.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm tám chục triệu đồng).

Tin liên quan