Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
121

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
122

Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
123

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
124

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
125

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
126

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
127

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Xem chi tiết >>
Người có công
128

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Văn hóa
129

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xem chi tiết >>
Người có công
130

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Xem chi tiết >>
Đất đai
131

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
132

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Xem chi tiết >>
Đất đai
133

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công
134

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
135

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Xem chi tiết >>
Đất đai
136

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết >>
Chứng thực
138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết >>
Chứng thực
139

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Xem chi tiết >>
Chứng thực
140

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ