Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
321

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
322

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
323

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
324

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
325

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
326

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản