Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
221

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
222

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
223

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
224

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
225

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
226

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết >>
Đất đai
227

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
228

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
229

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Xem chi tiết >>
Đất đai
230

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
231

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
232

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
233

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
234

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Địa chất và khoáng sản
235

Mua quyển hóa đơn

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
236

Mua hóa đơn lẻ

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
237

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
238

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
239

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
240

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân