Văn phòng Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Như Diệu
Ông Bùi Như Diệu

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Nguyễn Đức Thắm
Ông Nguyễn Đức Thắm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Hồ Thanh Sơn
Ông Hồ Thanh Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng