Huyện Ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư huyện ủy

2 Nguyễn Văn Mau
Ông Nguyễn Văn Mau

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

3 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

4 Nguyễn Văn Mau
Ông Nguyễn Văn Mau

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

5 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: PBT - Chủ tịch UBND Huyện

6 Bùi Như Diệu
Ông Bùi Như Diệu

Chức vụ: Chánh Văn phòng

7 Nguyễn Đức Thắm
Ông Nguyễn Đức Thắm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

8 Hồ Thanh Sơn
Ông Hồ Thanh Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng