HĐND Huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

2 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện