Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: PCT HĐND

2 Nguyễn Trí Ấn
Ông Nguyễn Trí Ấn

Chức vụ: CT HĐND

3 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

4 Nguyễn Tấn Quang
Ông Nguyễn Tấn Quang

Chức vụ: Trưởng ban

5 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Chánh thanh tra

6 Nguyễn Viết Liệu
Ông Nguyễn Viết Liệu

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

7 Nguyễn Quang Thạnh
Ông Nguyễn Quang Thạnh

Chức vụ: Giám đốc

8 Lê Minh Quang
Ông Lê Minh Quang

Chức vụ: Phó giám đốc

9 Nguyễn Quang Thảo
Ông Nguyễn Quang Thảo

Chức vụ: Phó giám đốc

10 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

11 Nguyễn Thị Anh Hậu
Bà Nguyễn Thị Anh Hậu

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Đinh Tấn Hoàng
Ông Đinh Tấn Hoàng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

13 Trần Hồng Dương
Ông Trần Hồng Dương

Chức vụ: Trưởng phòng

14 Nguyễn Văn Khoa
Ông Nguyễn Văn Khoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

15 Nguyễn Ngọc Kiểm
Ông Nguyễn Ngọc Kiểm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

16 Võ Thị Hồng Trang
Bà Võ Thị Hồng Trang

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Trần Lê Hùng
Ông Trần Lê Hùng
18 Bùi Văn Gát
Ông Bùi Văn Gát

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Nguyễn Ngọc Linh
Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

20 Lê Văn Hiệp
Ông Lê Văn Hiệp

Chức vụ: Phó trưởng phòng