BQL dự án-Quỹ đất


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Thạnh
Ông Nguyễn Quang Thạnh

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Minh Quang
Ông Lê Minh Quang

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Quang Thảo
Ông Nguyễn Quang Thảo

Chức vụ: Phó giám đốc