Kinh tế hạ tầng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Hồng Dương
Ông Trần Hồng Dương

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Khoa
Ông Nguyễn Văn Khoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Ngọc Kiểm
Ông Nguyễn Ngọc Kiểm

Chức vụ: Phó trưởng phòng