Tài Chính-Kế hoạch


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Nhơn
Ông Nguyễn Tấn Nhơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Phan Quang Tuấn
Ông Phan Quang Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Đoàn Văn Linh
Ông Đoàn Văn Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng