Nông nghiệp và PTNT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Văn Gát
Ông Bùi Văn Gát

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Ngọc Linh
Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Lê Văn Hiệp
Ông Lê Văn Hiệp

Chức vụ: Phó trưởng phòng