Tài Nguyên và môi trường


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Đình Minh
Ông Trần Đình Minh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Bùi Thị Hồng
Bà Bùi Thị Hồng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Lê Văn Thịnh
Ông Lê Văn Thịnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng