Thanh tra huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Nguyễn Viết Liệu
Ông Nguyễn Viết Liệu

Chức vụ: Phó chánh thanh tra