Văn phòng HĐND và UBND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Minh Hùng
Ông Bùi Minh Hùng

Chức vụ: CVP

2 Nguyễn Thiều Hiền Mai
Bà Nguyễn Thiều Hiền Mai

Chức vụ: PCVP

3 Phan Thanh Vũ
Ông Phan Thanh Vũ

Chức vụ: PCVP

4 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
Ông Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
5 Văn phòng HĐND và UBND huyện
Ông Văn phòng HĐND và UBND huyện