UBND Huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Nguyễn Viết Liệu
Ông Nguyễn Viết Liệu

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Nguyễn Quang Thạnh
Ông Nguyễn Quang Thạnh

Chức vụ: Giám đốc

4 Lê Minh Quang
Ông Lê Minh Quang

Chức vụ: Phó giám đốc

5 Nguyễn Quang Thảo
Ông Nguyễn Quang Thảo

Chức vụ: Phó giám đốc

6 Nguyễn Thị Anh Hậu
Bà Nguyễn Thị Anh Hậu

Chức vụ: Trưởng phòng

7 Đinh Tấn Hoàng
Ông Đinh Tấn Hoàng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

8 Trần Hồng Dương
Ông Trần Hồng Dương

Chức vụ: Trưởng phòng

9 Nguyễn Văn Khoa
Ông Nguyễn Văn Khoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

10 Nguyễn Ngọc Kiểm
Ông Nguyễn Ngọc Kiểm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

11 Võ Thị Hồng Trang
Bà Võ Thị Hồng Trang

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Trần Lê Hùng
Ông Trần Lê Hùng
13 Bùi Văn Gát
Ông Bùi Văn Gát

Chức vụ: Trưởng phòng

14 Nguyễn Ngọc Linh
Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

15 Lê Văn Hiệp
Ông Lê Văn Hiệp

Chức vụ: Phó trưởng phòng

16 Đinh Văn Thiên
Ông Đinh Văn Thiên

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Huỳnh Văn Định
Ông Huỳnh Văn Định

Chức vụ: Phó trưởng phòng

18 Đỗ Thanh Cửu
Ông Đỗ Thanh Cửu
19 Nguyễn Văn Đức
Ông Nguyễn Văn Đức

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng