HĐND Huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: PCT HĐND

2 Nguyễn Trí Ấn
Ông Nguyễn Trí Ấn

Chức vụ: CT HĐND

3 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

4 Nguyễn Tấn Quang
Ông Nguyễn Tấn Quang

Chức vụ: Trưởng ban

5 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

6 Nguyễn Trí Ấn
Ông Nguyễn Trí Ấn

Chức vụ: CT HĐND

7 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: PCT HĐND