TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư huyện ủy

2 Nguyễn Văn Mau
Ông Nguyễn Văn Mau

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

3 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: PCT HĐND

4 Nguyễn Trí Ấn
Ông Nguyễn Trí Ấn

Chức vụ: CT HĐND

5 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban

6 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: CT UBND

7 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: PCT UBND

8 Trương Văn Trung
Ông Trương Văn Trung

Chức vụ: PCT UBND

9 Nguyễn Chí Dân
Ông Nguyễn Chí Dân

Chức vụ: PCT UBND huyện

10 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

11 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

12 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

13 Nguyễn Hữu Đạo
Ông Nguyễn Hữu Đạo

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

14 Nguyễn Ngọc Ánh
Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Trưởng ban pháp chế

15 Nguyễn Xướng
Ông Nguyễn Xướng

Chức vụ: Trưởng ban KTXH

16 Nguyễn Tấn Quang
Ông Nguyễn Tấn Quang

Chức vụ: Trưởng ban

17 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Chánh thanh tra

18 Nguyễn Viết Liệu
Ông Nguyễn Viết Liệu

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

19 Nguyễn Tri Ấn
Ông Nguyễn Tri Ấn

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

20 Nguyễn Văn Mau
Ông Nguyễn Văn Mau

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực