Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

03/04/2024 | 03:50 PM
Nhằm triển khai hiệu quả, chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện hoạt động thường xuyên, nề nếp, hiệu quả; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 2 cấp chính quyền (Công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử cấp xã và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC.
  • Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính huyện Bắc Trà My
  • Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
  • Cải cách hành chính huyện Bắc Trà My

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn