Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản chỉ đạo

Từ khóa
STTTiêu đề
1 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 (tt)
2 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Thông báo kết quả kỳ họp thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026
4 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016-2021
5 Thông báo về kết quả kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021
6 Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện Núi Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
7 Về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến hết năm 2018
8 Về xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ huyện Núi Thành đến năm 2020
9 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2019
10 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Núi Thành năm 2018
11 Về kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy ban nhân dân huyện Núi Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12 Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Núi Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
13 V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên Ban pháp chế HĐND huyện Núi Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
14 V/v miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện Núi Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
15 V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐBHĐND huyện Núi Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
16 Kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI và thời gian tiến hành tiếp xúc cử tri
17 Thông báo 49/TB-HĐND ngày 06/9/2018 về kết luận cuộc họp TT HĐND thường kỳ tháng 8-2018
18 Nghị quyết Kỳ họp thứ 1 HĐND khóa XI
19 Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 HĐND khóa XI
20 Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XI
21 Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XI
22 Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND khóa XI
23 Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XI
24 Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 HĐND khóa XI
25 Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 HĐND khóa XI
26 NGHỊ QUYẾT34/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND Huyện khóa XI
27 NGHỊ QUYẾT 33/NQ-HĐND Về thực hiện Đề án Phát triển kinh tế thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
28 NGHỊ QUYẾT 32/NQ-HĐND Về thực hiện Đề án Phát triển kinh tế chăn nuôi trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
29 NGHỊ QUYẾT 31/NQ-HĐND Thực hiện Đề án tuần tra, kiểm soát ban đêm trên địa bàn huyện Núi Thành từ năm 2017 đến năm 2020
30 NGHỊ QUYẾT 30/NQ-HĐND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
31 NGHỊ QUYẾT 29/NQ-HĐND Ban hành quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách
32 NGHỊ QUYẾT 28/NQ-HĐND Về phát triển KTXH-QPAN năm 2017
33 NGHỊ QUYẾT 27/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Núi Thành, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
34 NGHỊ QUYẾT 26/NQ-HĐND Về việc cho thôi chức danh Ủy viên UBND Huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
35 NGHỊ QUYẾT 18/NQ-HĐND Về thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã miền biển huyện Núi Thành giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
36 NGHỊ QUYẾT 25/NQ-HĐND Về ban hành Chương trình công tác toàn khóa của HĐND huyện Núi Thành Khóa XI (Nhiệm kỳ 2016-2021)
37 NGHỊ QUYẾT 24/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện Núi Thành Khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
38 NGHỊ QUYẾT 23/NQ-HĐND Xây dựng xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020
39 NGHỊ QUYẾT 22/NQ-HĐND Về phát triển sự nghiệp Truyền thanh, Truyền hình huyện Núi Thành giai đoạn 2016 - 2020
40 NGHỊ QUYẾT 21/NQ-HĐND Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, các khu sản xuất CN - TTCN và làng nghề trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
41 NGHỊ QUYẾT 20/NQ-HĐND Chương trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường huyện Núi Thành giai đoạn 2016 - 2020
42 NGHỊ QUYẾT 19/NQ-HĐND Về thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã miền núi huyện Núi Thành giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
43 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ NÂNG CẤP NHÀ VĂN HÓA THÔN – KHỐI PHỐ (Giai đoạn 2016-2020)
44 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ XÂY MỚI NHÀ VĂN HÓA THÔN – KHỐI PHỐ (Giai đoạn 2016-2020)
45 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ XÂY MỚI HỘI TRƯỜNG VĂN HÓA ĐA NĂNG CẤP XÃ (Giai đoạn 2016 – 2020)
46 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2016 THEO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 TRONG ĐÓ CÓ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
47 NGHỊ QUYẾT 13/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2016
48 NGHỊ QUYẾT 17/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Núi Thành Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
49 NGHỊ QUYẾT 16/NQ-HĐND Về cơ cấu nguồn vốn Chương trình KCH kênh mương loại III, thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
50 NGHỊ QUYẾT 15/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung danh mục, nội dung đầu tư, tổng mức đầu tư một số công trình đầu tư năm 2016 và dự kiến đầu tư năm 2017 theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
51 NGHỊ QUYẾT 14/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Núi Thành năm 2015
52 NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND Về điều chỉnh cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố và hội trường văn hóa đa năng xã, thị trấn giai đoạn 2016 – 2020.
53 NGHỊ QUYẾT 02/2016/NQ-HĐND Về phát triển du lịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
54 NGHỊ QUYẾT 01/2016/NQ-HĐND Về phát triển thể dục, thể thao huyện Núi Thành giai đoạn 2016 - 2020
55 NGHỊ QUYẾT 05/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
56 NGHỊ QUYẾT 11/NQ-HĐND Phê chuẩn ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
57 NGHỊ QUYẾT 04/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Núi Thành, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
58 NGHỊ QUYẾT 06/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
59 NGHỊ QUYẾT 09/NQ-HĐND Về số lượng thành viên các Ban của HĐND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
60 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)