Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chi bộ Dân vận – Mặt trận huyện sinh hoạt chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện”.

Ngày đăng: 7:58 | 08/09 Lượt xem: 83

Xác định việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư là góp phần vào sự phát triển của địa phương, vận động nhân dân hưởng ứng, phát huy vai trò chủ thể, đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị...

Chi bộ Dân vận – Mặt trận huyện đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình đã được thành lập, triển khai và hiệu quả thực tế thực hiện, đồng thời thảo luận, thống nhất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư.
Thực tế, trên địa bàn Huyện có 58 mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư. Trong đó có 28 mô hình hoạt động có hiệu quả và duy trì bền vững. Một số mô hình có qui mô, phạm vi hoạt động trên địa bàn toàn xã/toàn KDC/TĐK. Mô hình tự quản của nhân dân sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp của khu dân cư, TĐK thông qua sinh hoạt thường kỳ của Ban CTMT, các hội đoàn thể ở KDC, TĐK; từ đó đã đánh giá hoạt động, phát huy vai trò, tác dụng của từng mô hình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn khu dân cư, TĐK. Các mô hình được hình thành dựa trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời xuất phát từ nhu cầu và tực tiễn ở từng khu dân, TĐK. Tùy vào điều kiện, tên gọi, nội dung, tính chất và mức độ hoạt động các mô hình được cơ cấu tổ chức hợp lý (có mô hình đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận hay Trưởng thôn, khối phố, Trưởng các Chi, hội đoàn thể hoặc Tổ trưởng TĐK làm trưởng Ban vận động hoặc có mô hình trưởng Ban vận động là những người tiêu biểu, có năng lực, nhiệt tình…) và (có thể) cử thêm 1-2 thành viên. Các mô hình hoạt động theo phương thức tự nguyện, tự quản. Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về cách thức xây dựng mô hình và nội dung, phướng thức hoạt động của mô hình tự quản. Đa phần việc thực hiện sinh hoạt và chế độ hội họp của Ban tự quản được thực hiện 1 lần/1 quý và sinh hoạt đột xuất khi cần. Hiện nay, kinh phí hoạt động của hầu hết các mô hình chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện từ các hộ gia đình nơi phát động mô hình. Có một số mô hình có kinh phí được chính quyền hoặc Ủy ban Mặt trận hỗ trợ một phần ban đầu phục vụ cho việc tổ chức Lễ phát động ra mắt mô hình. 
Hầu hết các mô hình được thành lập và hoạt động khá tốt, vận động các hộ gia đình tham gia mô hình phát huy tinh thần tự quản, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ở địa bàn khu dân cư; nhiều nơi nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình, trách nhiệm, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình, tiên tiến trong các phong trào ở khu dân cư; nhiều mô hình duy trì hoạt động thường xuyên đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra tại địa phương. Việc xây dựng các mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư hiện nay đã tạo ra bộ mặt mới cho các khu dân cư, góp phần cụ thể hóa các nội dung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do MTTQ, đoàn thể các cấp phát động, đã phát huy được tinh thần tự quản, tự chủ của cộng đồng dân cư. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được hình thành qua gắn kết chặt chẽ giữa chi bộ, Ban công tác Mặt trận với Ban nhân dân thôn, khối phố và các chi hội đoàn thể. Một số mô hình ra đời đã xóa bỏ được nhận thức “trông chờ, ỷ lại” của nhân dân địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; góp phần vào việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đoàn kết trong nhân dân. 
Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các mô hình tồn đọng những hạn chế như: Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với hệ thống Mặt trận triển khai xây dựng các mô hình chưa được đồng đều. Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các ngành, hội đoàn thể trong công tác xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư một số nơi chưa thực sự đồng bộ, gắn kết; dẫn đến sự chồng chéo về đối tượng vận động, quy mô và nội dung hoạt động. Ở một số nơi, các mô hình tự quản được xây dựng nhưng phạm vi, lĩnh vực, nội dung hoạt động quá rộng nên không đủ sức tổ chức thực hiện (chưa sát thực tế), từ đó hoạt động chưa rõ nét; một số mô hình các thành viên Ban tự quản thường hay biến động (do điều kiện công tác, lao động...) nên hoạt động còn cầm chừng, chưa thường xuyên, hiệu quả thấp, thiếu bền vững; đặc biệt, thực tế vẫn còn mô hình được xây dựng còn mang tính hình thức, chưa thật sự thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chưa có sức lan tỏa trong cộng đồng...
Từ đánh giá thực trạng đó, Chi bộ đã thảo luận, thống nhất đề xuất đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, cụ thể: Một là, Cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện cần có sự quan tâm thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường phát động xây dựng các mô hình với phương châm cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả và bền vững; Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng các mô hình tự quản và mục đích, ý nghĩa, đối tượng được thụ hưởng từ các mô hình...; Ba là, cần thống nhất, phối hợp giữa Mặt trận và các ngành, hội đoàn thể trong công tác xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư một cách đồng bộ, gắn kết. Tránh sự chồng chéo về đối tượng vận động, quy mô và nội dung hoạt động. Bốn là, đề xuất nghiên cứu văn bản hướng dẫn cụ thể về cách thức xây dựng mô hình và nội dung, phướng thức, quy chế hoạt động của mô hình tự quản và quan tâm hỗ trợ nguồn lực để hỗ trợ Ban quản lý các mô hình; Năm là, việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng để động viên các mô hình, cá nhân tiêu biểu hoạt động hiệu quả cần được thực hiện thường xuyên...Tác giả: Hồ Tịnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)