Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tập trung tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 8:58 | 15/01 Lượt xem: 473

Thực hiện Chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản liên quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy, mới đây, đồng chí Đoàn Xuân Quang – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy ký ban hành kế hoạch “Tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó là cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng. Thông qua tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta nói chung, nhân dân huyện Núi Thành nói riêng đối với đảng, nhà nước và chế độ; đồng thời, làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp cần phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng hình thức phù hợp, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng. Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất, tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá đảng, nhà nước, chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với Đại hội Đảng.
Nội dung tuyên truyền tập trung nêu rõ giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ huyện Núi Thành; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những thành tựu của đất nước, của tỉnh và của huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh, huyện, Đại hội XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 45 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 28 của Huyện ủy; Kế hoạch số 269 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 126 của Ban thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; về hoạt động và kết quả Đại hội Đảng, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng; những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đất nước, của tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành; góp phần tạo sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)