Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 16:48 | 20/04 Lượt xem: 201

UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 17/4/2020 về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Chỉ thị, UBND tỉnh nhận định thời gian quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ đến nay, Quảng Nam đã đưa vào vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh; đồng thời, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công bố, đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị; liên thông, tích hợp dữ liệu; xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại các Sở, ban, ngành và địa phương vẫn còn hạn chế. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai ở tuyến huyện chưa được khắc phục. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên một số lĩnh vực chưa đảm bảo, còn hình thức. Nhiều hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với các cơ quan ngành dọc, liên thông thủ tục hành chính giữa các cơ quan có thẩm quyền không cùng cấp hành chính bị gián đoạn, không bảo đảm được thời gian giải quyết. Nhiệm vụ triển khai vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn còn khá lúng túng và bị động. Đáng chú ý, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị, địa phương và gần 50% UBND cấp xã vẫn chưa sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật thông tin, trạng thái hồ sơ thủ tục, liên thông dữ liệu theo quy định.
Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; đồng thời, tập trung hoàn thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như:
Đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Đồng thời kiểm tra, kiện toàn Bộ phận Một cửa theo đúng tinh thần của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61.
Cùng với đó, cần có giải pháp chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đi đôi với đó, cần khẩn trương tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp và chuẩn hóa, sơ đồ hóa hệ thống quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên thông, cải tiến để áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, Thông tư số 01; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.
Cuối cùng, UBND nhấn mạnh thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải tập trung thực hiện ngay việc cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; theo đó việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Song song, cần thường xuyên thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)