Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày đăng: 8:23 | 08/10 Lượt xem: 460

Năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính; nội dung hoạt động cải cách ngày càng đi vào chiều sâu; nhận thức về cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng có chuyển biến.
Để đánh giá kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính; trên cơ sở Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND huyện bàn hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 06/3/2019 về triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 cho các xã, thị trấn; qua kết quả đánh giá, chấm điểm đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát huy các ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các địa phương, của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính.
Để thực hiện việc đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 một cách thực chất, khách quan, công bằng, UBND huyện đã thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và Tổ giúp việc. Việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện trên các nội dung sau:
- Đối với tự đánh giá, thẩm định: Chỉ số cải cách hành chính cấp xã được xác định trên 7 lĩnh vực, tương ứng với 7 chỉ số thành phần, 29 tiêu chí và 44 tiêu chí thành phần, cụ thể:
+ Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 7 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách thể chế: 2 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 3 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần;
+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức: 7 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí;
+ Hiện đại hoá hành chính: 2 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần.

- Đối với đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Đánh giá sự hải lòng thông qua 7 nội dung:
+ Tác động của cải cách đến công tác chỉ đạo, điều hành;
+ Tác động của cải cách đến công tác cải cách thể chế;
+ Tác động của cải cách đến xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
+ Tác động của cải cách trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;
+ Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công;
+ Tác động của cải cách đến hiện đại hóa nền hành chính;
+ Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ và giải quyết TTHC của địa phương.
- Thang điểm đánh giá của Chỉ số cải cách hành chính: 100, trong đó:
+ Điểm thẩm định thông qua tài liệu kiểm chứng: 68/100
+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 32/100.

Với nội dung, phương pháp và thang điểm thực hiện như trên; qua kết quả thẩm định của Tổ giúp việc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đã thống nhất đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2018 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 7282/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 như sau:
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn nhất là việc triển khai đánh giá, xếp hạng xác định Chỉ số cải cách hành chính các năm tiếp theo được tốt hơn, phát huy vai trò tích cực của Chỉ số cải cách hành chính trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiêm vụ, giải pháp sau:
- Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 6250/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Núi Thành ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại huyện Núi Thành.
- Tập trung tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở từng địa phương. Có giải pháp hữu hiệu, những sáng kiến để vận dụng, áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính;
- Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, các địa phương kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian vừa qua, đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, bên cạnh đó, khuyến khích, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay tạo động lực thúc đẩy cải cách.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với Phòng Nội vụ trong triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm để kết quả Chỉ số cải cách hành chính được xác định chính xác, khách quan và được công bố đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện. công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiện tốt mục tiêu chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây khó trong đội ngũ cán bộ, công chức, đem lại sự hài lòng tốt nhất cho người dân và tổ chức.

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)