Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ số PAPI – triển khai thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh

Ngày đăng: 15:28 | 06/08 Lượt xem: 405

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI - “Viet Nam Governance and Pulic Administration Performance Index) là công cụ chính sách nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân.

 Chỉ số PAPI hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân thông qua việc:
- Tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân;
- Thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương.
PAPI được phối hợp triển khai bởi Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng với sự hỗ trợ của các đối tác: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA), Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) (nghiên cứu định tính dựa trên kết quả PAPI), được tài trợ bởi: Chính phủ Tây Ban Nha (2009-2010), Chính phủ Thụy Sĩ (2011-2017), Chính phủ Úc (2018-2021), Chính phủ Ai-len (2018-2021), Một Liên Hợp quốc và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2009-2021).
Chỉ số PAPI được xây dựng từ kết quả khảo sát xã hội học trên phạm vi toàn quốc, với cỡ mẫu đạt gần 14.304 người dân/năm. Đối tượng khảo sát là người dân được chọn ngẫu nhiên theo chuẩn lấy mẫu hiện đại quốc tế từ các thôn/ấp/tổ dân phố/bản/buôn của 63 tỉnh, thành phố. Phương pháp khảo sát là phỏng vấn trực tiếp người dân được lựa chọn ngẫu nhiên, thời lượng: Trung bình 45-60 phút/phỏng vấn. 
Năm 2018, Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung, 28 nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu chính, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. 8 chỉ số nội dung bao gồm:
1. Chỉ số nội dung Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: Gồm 4 nội dung thành phần: Tri thức công dân; Cơ hội tham gia; Chất lượng bầu cử cơ sở và Đóng góp tự nguyện. 
Nội dung này đo lường tri thức công dân về quyền tham gia và mức độ hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để người dân thực hành tốt nhất quyền tham gia đó.
2. Chỉ số nội dung Công khai, minh bạch trong ra quyết định: Gồm 4 nội dung thành phần: Tiếp cận thông tin; Công khai minh bạch Danh sách hộ nghèo; Công khai minh bạch ngân sách cấp xã; Công khai minh bạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất. 
3. Chỉ số nội dung Trách nhiệm giải trình với người dân: Gồm 3 nội
dung thành phần: Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền; Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân; Tiếp cận dịch vụ tư pháp. 
4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: Gồm 4 nội dung thành phần: Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương; Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; Công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công; Quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương.
5. Chỉ số nội dung Thủ tục hành chính công: Gồm 4 nội dung thành phần: Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền; Thủ tục xin cấp phép xây dựng; Thủ tục liên quan đến giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; Thủ tục hành chính được cấp ở cấp xã, phường.
Chỉ số nội dung này đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công ở những lĩnh vực cần thiết cho đời sống của người dân, qua các chỉ tiêu đánh giá, các cấp chính quyền có thể đánh giá mức độ chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân đối với dịch vụ hành chính công.
6. Chỉ số nội dung Cung ứng dịch vụ công: Gồm 4 nội dung thành phần: Y tế công lập; Giáo dục tiểu học công lập; Cơ sở hạ tầng căn bản; An ninh trật tự khu dân cư.
Thông qua khảo sát PAPI, người dân chia sẻ trải nghiệm của mình về mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công, chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ công căn bản ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.
7. Chỉ số nội dung Quản trị môi trường: Được đưa vào Chỉ số PAPI từ năm 2018, gồm 3 nội dung thành phần: Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường; Chất lượng không khí; Chất lượng nước.
8. Chỉ số nội dung Quản trị điện tử: Được đưa vào Chỉ số PAPI từ năm 2018, gồm 2 nội dung thành phần: Sử dụng Cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương; Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương.
Năm 2018, Quảng Nam đứng ở vị trí thứ 44 (đạt 43,14 điểm, giảm 17 bậc so với năm 2017) trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp. Nguyên nhân: Do nhận thức của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các chỉ số nêu trên chưa tốt; sự quan tâm và tính quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục còn hạn chế; tính tiên phong, năng động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan hành chính các cấp trong việc xây dựng một hệ thống công phục vụ nhân dân, liêm chính, hành động quyết liệt và kiến tạo phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa thực hiện tốt.
Để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Nam năm 2019 và những năm tiếp theo, trên cơ sở Kế hoạch số 3042/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 25/7/2019 để triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh trên địa bàn huyện. 
Với mục đích: Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ huyện đến xã, xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tăng cường nhận thức và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về Chỉ số PAPI của tỉnh. Góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách.
UBND huyện xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, liên tục của huyện và cấp xã. Việc thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI phải thực hiện đồng bộ với Kế hoạch cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phải tổ chức quán triệt Kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2019 và những năm tiếp theo. Đặt biệt, UBND các xã, thị trấn phải: 
- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại của người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện TTHC. 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện đúng quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đặc biệt trong lĩnh vực chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất), đảm bảo hướng dẫn kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác để người dân, tổ chức bổ sung hồ sơ không quá 1 lần. Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đối với trường hợp trễ hẹn giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức phải có văn bản xin lỗi công khai gửi đến công dân, tổ chức đó, trong đó phải ấn định được thời gian sẽ trả kết quả cho công dân, tổ chức sau khi trễ hẹn.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc điều chuyển cán bộ, công chức có thái độ nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết và thu thêm chi phí phát sinh ngoài quy định của pháp luật./.

Tác giả: Ánh Tuyết

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)