Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2019, bàn giải pháp cải thiện chỉ số CCHC và triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ

Ngày đăng: 15:54 | 19/06 Lượt xem: 570

Ngày 19/6/2019, tại Phòng họp số 1, UBND huyện Núi Thành tổ chức họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, bàn biện pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2019 và triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 Thành phần tham dự có đại biểu Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành, Chi cục thuế, Bưu điện và các đoàn thể của huyện. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì.
Tai cuộc họp, sau ý kiến phát biểu chỉ đạo, khai mạc hội nghị của ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành báo cáo gồm:
Phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo thẩm định các tiêu chí về chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai 6 tháng đầu năm 2019. Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 6 tháng đầu năm.

Công tác cải cách hành chính trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đặc biệt quan tâm, đạt được nhiều kết quả nhất định, thực hiện tốt các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tuy nhiên, kết quả thực hiện so với yêu cầu chưa đạt hiệu quả cao; chỉ số cải cách hành chính của huyện được tỉnh đánh giá, xếp loại đứng vị thứ 9 trên 18 huyện, thị xã; chỉ số năng lực cạnh tranh được xếp thứ 13 trên 18 huyện, thị xã và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được xếp thứ 15 trên 18 huyện, thị xã. Tỷ lệ trễ hẹn đối với hồ sơ đã trả kết quả 6 tháng đầu năm là 3,07% (169/5501 hồ sơ), trong đó lĩnh vực đất đai chiếm 99,04% (168/169 hồ sơ trễ hạn).
Để khắc phục, cải thiện các hạn chế trên góp phần thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian đến, ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì hội nghị chỉ đạo:

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính huyện. Phấn đấu tăng chỉ số cải cách hành chính của Huyện trên bảng xếp hạng hàng năm của tỉnh, công tác cải cách hành chính trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; 
Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm, vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
Thứ ba, củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và cấp xã, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp. Phấn đấu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong bảng xếp hạng cấp huyện của tỉnh.
Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan và UBND các xã, thị trấn.
Thứ năm, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh và huyện ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. 
Thứ sáu, tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Đưa tất cả các thủ tục hành chính gồm 266 thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố ra giải quyết tại Bộ phận 1 cửa huyện.
Thứ bảy, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Thứ tám, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Thứ chín, thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 409/UBND-VP ngày 23/4/2019 của UBND huyện.
Thứ mười, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Thứ mười một, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
Thứ mười hai, triển khai thực hiện tinh thần Công văn số 3270/UBND-KSTTHC ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về sử dụng kết quả đánh giá, xếp hạng năm trước liền kề các Chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh để thực hiện việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bắt đầu từ năm 2019 UBND huyện sẽ thực hiện nghiêm túc và sử dụng kết quả đánh giá năm 2019 để xếp loại năm 2020. Đồng thời kiến nghị Huyện ủy sử dụng kết quả này trong việc tổ chức xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. 
Thứ mười ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động và giám sát trong công tác cải cách hành chính.
Thứ mười bốn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Thứ mười lăm, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính.
Thứ mười sáu, triển khai thực hiện Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)